Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.diskontni-nakupy.cz/.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Komisárna - elektro s.r.o.,

IČO: 282 99 132,

se sídlem Otrokovice, tř. Osvobození 1031, PSČ 76502,

adresa elektronické pošty: diskontni-nakupy@seznam.cz,

telefon: výdejna Otrokovice - 733 555 520, internetový obchod - 775 775 180

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Komisárna - elektro s.r.o., identifikační číslo: 282 99 132, se sídlem Otrokovice, tř. Osvobození 1031, PSČ 76502,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.diskontni-nakupy.cz/(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“ nebo „webové stránky“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
  v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. V otázkách blíže neupravených kupní smlouvu či obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se tento smluvní vztah také zákonem o ochraně spotřebitele.
 4. Je-li kupujícím spotřebitel, rozumí se jím kupující, který je fyzickou osobou, jež uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné (podnikatelské) činnosti, mimo výkon svého povolání nebo nikoliv jménem a na účet jiné podnikající osoby. Ostatní kupující, kteří nejsou spotřebitelem, vystupují ve vztahu k prodávajícímu v postavení podnikatele. Prodávající těmito obchodními podmínkami současně poskytuje kupujícím, kteří jsou v postavení spotřebitele, poučení ve smyslu ustanovení § 1811 a násl. občanského zákoníku.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a rozhodným právem je právní řád České republiky.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a kupující tak odpovídá prodávajícímu v plném rozsahu za škodu způsobenou uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí sám kupující při registraci zákaznického účtu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a tyto údaje nesmí sdělovat třetí osobě. Prodávající tak nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Prodávající neodpovídá kupujícímu za funkčnost zákaznického účtu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů zákaznický účet funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná související práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků (např. e-mailem, telefonicky). Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího, a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem – proklikem na další internetové stránky (výrobce, distributora apod.).
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 7. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Prodávající prodává zejména domácí spotřebiče, a to jak velké (např. pračky, ledničky, sporáky), tak malé (např. vysavače, kávovary, žehličky). Dále elektroniku jako notebooky, stolní počítače, mobilní telefony, chytré hodinky, sluchátka apod. Jedná se především o druhojakostní zboží z důvodu jeho předešlého rozbalení, použití či mírného poškození. Označení zboží, údaje o jeho hlavních vlastnostech, údaje o funkčnosti digitálního obsahu a případně údaje o možnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi fungovat společně s technickým a programovým vybavením, jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího, a to jednotlivě u každého zboží. Popis jednotlivých vlastností zboží je popsán také zde: https://www.diskontni-nakupy.cz/popis-zbozi-zde-nabizeneho/
 3. Kupující může provést objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na webové stránce, nebo také bez této registrace přímo z webového rozhraní obchodu, a to vyplněním objednávkového formuláře.
 4. Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu vloží kupující zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplní objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:
  1. Identifikační údaje kupujícího.
  2. Doručovací adresu pro doručení zboží.
  3. Druh a počet kusů objednávaného zboží.
  4. Způsob dopravy pro doručení zboží.
  5. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží.

 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby “. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky je možné zjistit pomocí dotazu na e-mailovou adresu prodávajícího, přičemž tyto chyby je možné opravit nejpozději do okamžiku doručení potvrzení o odeslání objednávky.
 6. Po odeslání objednávky bude na kontaktní e-mail kupujícího uvedený v objednávce doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. E-mail s potvrzením o přijetí objednávky obsahuje také aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru, když k uzavření kupní smlouvy dochází až přijetím objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího. Objednávka je přijata předáním zboží prvnímu dopravci nebo odesláním zprávy kupujícímu o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího. O předání zboží dopravci bude kupujícímu zasláno potvrzení. Do doby doručení potvrzení prodávajícího o předání zboží dopravci je kupující oprávněn měnit či upravovat obsah objednávky prostřednictvím požadavku odeslaného na kontaktní e-mail prodávajícího, případně telefonem. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká tedy až předáním zboží třetí osobě zajišťující přepravu nebo výdej zboží, případně vyzváním kupujícího k vyzvednutí zboží.
 7. Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít, a to především v situaci, pokud kupujícím objednané zboží není skladem. Tím však není dotčeno právo prodávajícího neuzavřít kupní smlouvu také
  na základě jakýchkoliv jiných skutečností (to znamená i bez udání důvodu). V případě neuzavření kupní smlouvy bude na kontaktní e-mail kupujícího odesláno potvrzení o nepřijetí (stornování) objednávky ze strany prodávajícího.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nebude prodávající schopen splnit, je prodávající oprávněn zaslat na kontaktní e-mail kupujícího nabídku s uvedením možných variant pozměněné objednávky a vyžádá si písemné stanovisko kupujícího k pozměněné objednávce. Pozměněná objednávka se považuje za nový návrh kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení akceptace pozměněné objednávky ze strany kupujícího na kontaktní e-mail prodávajícího.
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, informuje prodávající kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho kontaktní e-mail pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení akceptace pozměněné objednávky ze strany kupujícího na kontaktní e-mail prodávajícího.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 12. Kupní smlouva může být rovněž uzavřena v písemné podobě, případně s využitím telefonu, kdy si strany ujednají veškeré podstatné náležitosti smlouvy. Při uzavírání kupní smlouvy po telefonu je kupující povinen prodávajícímu obsah smlouvy písemně potvrdit.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu uhradit za dodání zboží kupní cenu ve výši uvedené na webové stránce ve vztahu k jednotlivému druhu zboží, a dále také náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu.
 2. Kupní cena uváděná na webovém rozhraní obchodu je konečnou výší kupní ceny, která obsahuje daň z přidané hodnoty, jakož i všechny další poplatky související s koupí zboží, a to výjimkou nákladů na dopravu zboží ve smyslu odst. 4.3. Tím však není dotčena možnost sjednání odlišné výše kupní ceny na základě předchozí individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Výše nákladů na dopravu zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na webových stránkách, přičemž náklady na dopravu jsou stanoveny pevnou částkou a jejich součástí jsou již zahrnuty náklady na balné a další náklady související s dopravou zboží. Prodávající je přitom oprávněn na webových stránkách zveřejnit hodnotu výše kupní ceny celkové objednávky zboží, od které je kupujícímu poskytována doprava zboží zdarma. Pokud výši těchto nákladů nelze stanovit předem, je prodávající oprávněn tyto náklady účtovat dodatečně dle § 1811 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Kupní cenu a náklady na dopravu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na adrese sídla prodávajícího,
  2. Bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu ve prospěch bankovního účtu prodávajícího č. 223204545/0600, vedený u společnosti MONETA Money bank, a.s., v případě platby v eurech (týká se kupujících ze Slovenska) na účet s IBAN CZ9106000000000257780145/AGBACZPP, vedený u společnosti MONETA Money bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
  3. Platební kartou při nákupu na webových stránkách prodávajícího prostřednictvím společnosti PAYS.CZ,
  4. Dobírkou za poplatek, který se liší v závislosti na vybraném dopravci,
  5. Platbou na splátky prostřednictvím společnosti ESSOX.

 5.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. V případě platby v hotovosti, kartou při osobním odběru či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od provedení objednávky. Pokud nedojde k úhradě do 5 dnů od provedení objednávky podle předchozí věty, má prodávající právo objednávku odmítnout.
 7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 3.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím kupujícímu.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouvu je možné ukončit mimo jiné dohodou smluvních stran nebo odstoupením od kupní smlouvy v případech stanovených v obchodních podmínkách a obecně závazných právních předpisech.
 2. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.
 3. Ujednání odst. 5.4.- 5.11 se použijí pouze v případě, že je kupující spotřebitelem.
 4. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.
 5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na kontaktní adresu prodávajícího, písemně na adresu doručování, prostřednictvím sms atd.), ve kterém uvede (jméno, příjmení, obchodní firma/název, adresa sídla, případně telefonní číslo a e-mailovou adresu). Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný zdeení to však jeho povinností). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.4. vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně neuvedl jinak. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto článku, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 9. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 5.4. odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:

  1. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
  2. v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  3. dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  4. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  5. dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  6. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  7. neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  8. dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  9. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,
  10. dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv, předplatném na jejich dodávání,
  11. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  12. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,
  13. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.

 10. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odstavce 5.10., prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 13. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zejména pokud kupující vrací zboží, které mu bylo doručováno na paletě (velká bílá technika), mělo by být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Prodávající důrazně doporučuje, aby si kupující uchoval i dřevěnou přepravní paletu, na které bylo zboží doručeno, do doby, než se kupující definitivně rozhodne si zboží ponechat. Bez ní hrozí dle zkušeností prodávajícího poškození zboží.
 14. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob dodání zboží volí kupující během objednávání zboží. Bez souhlasu prodávajícího již následně nelze zvolený způsob změnit.
 2. Zboží je kupujícímu dodáno jedním z následujících způsobů: 
  1. Dopravou zboží zajišťovanou ze strany třetích osob na adresu určenou kupujícím v objednávce;

  2. Prostřednictvím výdejny zásilek třetích osob na adrese výdejny určenou kupujícím v objednávce;

  3. Osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

 3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující zboží odmítne převzít je prodávající oprávněn nárokovat si od kupujícího náhradu nákladů na přepravu zboží z adresy dodání zpět na adresu odeslání tedy k prodavajícímu.
 6. Zboží, které je skladem prodávající odesílá zpravidla do 2 dnů po objednání v případě platby na dobírku nebo platební kartou. V případě platby bankovním převodem do 2 dnů od připsání částky odpovídající kupní ceně na bankovní účet prodávajícího. Doba dodání se odvíjí od zvoleného způsobu dopravy a dopravce. Nejpozději však bude zboží kupujícímu doručeno do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Dle § 2095 OZ prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 3. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu (k některému zboží dodává prodávající návod pouze elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího),
  4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
  7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze (např. fotodokumentaci), které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 4. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odst. 7.3. písm. e), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 5. 7.3. písm. d) – g) se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje.
 7. Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
 8. Soud právo z vady kupujícímu spotřebiteli přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 9. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 7.7. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 10. U zboží s uvedeným datem použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, na obalu zboží, je kupující oprávněn vytknout vadu do data použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, uvedené na tomto obalu zboží. Kupující musí dodržet podmínky skladování takového zboží. V případě reklamace tohoto zboží by kupující neměl obal zboží otevřít, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 12. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 13. Při koupi použitého zboží kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku
  od převzetí.
 14. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které je v rozporu s návodem. Návod je kupujícímu zasílán
  u vybraných druhů zboží. Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými návodu ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení prodávajícího. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na zboží, u kterého uplynula doba použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doba, do které mý být zboží spotřebováno, uvedená na obale zboží.
 15. Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, musí kupující podnikatel oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, kupující oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu. V případě koupě zboží s uvedeným datem použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, na obalu zboží, musí kupující podnikatel vytknout vadu do data použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, uvedené na tomto obalu zboží. Kupující podnikatel musí dodržet podmínky skladování takového zboží. V případě reklamace tohoto zboží by kupující neměl obal zboží otevřít, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.
 16. Prodávající poskytuje záruku za jakost u vybraných druhů zboží. Informace o záruce za jakost je uvedena vždy na webových stránkách prodávajícího u konkrétního výrobku. Prodávající neposkytuje poprodejní servis.

 
8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 7, nebo dodá-li prodávající jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 2. Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo
  ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 3. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.
 5. K odstranění vady zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.
 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 8.4 a 8.5.,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy,
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 7. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
 10. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 11. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 12. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 14. Neoznámí-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

9. REKLAMACE

 1. Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné, nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. Kupující je také oprávněn reklamaci uplatnit e-mailem nebo telefonicky.
 2. Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, prodávající mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí třiceti (30) denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 3. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, fakturou – daňovým dokladem, případně předávacím protokolem, popřípadě dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno prodávajícímu, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.
 4. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 5. Při uplatnění reklamace má kupující spotřebitel práva dle čl. 8.
 6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do třech (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 7. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 8. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:
  1. nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),
  2. není poskytnuta součinnost ze strany kupujícího a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,
  3. není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.
  4. V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není prodávající v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt, pokud se prodávající s kupujícím dohodli na prodloužení lhůty k reklamaci.

 9. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též písemné vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Prodávající tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 10. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 11. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 2. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 5. V případě, že mezi kupujícím a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (to znamená zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici zde: https://www.diskontni-nakupy.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

12. COOKIES

 1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní.
 2. Dle zákona prodávající může ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné
  pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuje kupující povolení návštěvníka, kdy plný text souhlasu naleznete zde. Prodávající upozorňuje na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že návštěvník nebude moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 3. Webové rozhraní používá tyto cookies:

  1. Nutné

   1. Nutné soubory cookie pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.

   2. Cookies lze blokovat = zakázat, ale část stránek se pak nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Nastavení cookies pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:
    1. Google Chrome
    2. Firefox
    3. Internet Explorer a Edge
    4. Safari
    5. Opera

  2. Preferenční
   1. Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

  3. Statistické/Analytické
   1. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Používají se např. k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem a obvykle pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd. Analytické cookies dále umožňují návštěvníkům snadno najít to, co hledají. Mohou také sloužit ke zlepšování výkonnosti a rychlosti webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
  4. Marketingové
   1. Záměrem marketingových cookies je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
  5. Ostatní
   1. Jedná se o ostatní cookies, které nemohou být na základě svého typu a účelu zařazeny do jedné ze shora jmenovaných kategorií.

 4. Návštěvník může kdykoliv svůj souhlas změnit nebo zrušit prostřednictvím vyjádření o souborech cookies na webových stránkách prodávajícího v patičce webu pod odkazem „Upravit nastavení cookies“.

 

13. RECENZE

 1.  Prodávající informuje kupujícího, že prodávající získal Zlatý certifikát „Ověřeno zákazníky“ od obchodní společnosti Heureka Group.
 2. Systém Ověřeno zákazníky funguje na každodenním přepočítávání kvality a počtu hodnocení robotem Heureky Group.
 3. Pro získání certifikátu Ověřeno zákazníky je třeba, aby měl e-shop správně vložen skript a byl osloven skutečně zákazníky e-shopu. Poté je třeba mít dostatečný vzorek respondentů, a to za období posledních 180 dní, jelikož se sleduje aktuální kvalita e-shopu.
 4. Certifikát je získáván a odebírán automaticky na základě koeficientu počtu a kvality hodnocení. Zlatý certifikát „Ověřeno zákazníky“ získávají ty e-shopy, které jsou zapojeny do služby Ověřeno zákazníky, mají skript správně vložen a za období posledních 180 dní získají dostatečný počet respondentů, a to v řádu stovek hodnocení. Zároveň pro získání certifikátu potřebuje e-shop minimálně 97% doporučení za posledních 90 dní. Poté, pokud ve sledovaném období procento doporučení klesne pod 95 %, je e‑shopu certifikát automaticky odebrán.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva, resp. potvrzení objednávky je archivováno prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky.
 5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27.4.2023.

 

Přílohy obchodních podmínek:

 • Formulář pro odstoupení od smlouvy DOC / PDF.


Předchozí verze obchodních podmínek:

Obchodní podmínky – platnost od 25. 5. 2018 do 26.4.2023

×

Splátková kalkulačka ESSOX